دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : پروین   نصیری

پست الکترونیکی : p.nassiri@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ملی ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک پرتوها
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : فیزیک
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : سیکل سوم فیزیک مواد
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم و تکنولوژی لانگ دوک -فرانسه

سوابق اجرایی

مدیر گروه HSE

از سال 1385-1390عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 31

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه HSE

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1381/03/01

پروین نصیری

پروین نصیری

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

^